Malta

Lead Organization: Malta Financial Services Authority

Malta will hold WIW 2021 from Oct 04, 2021 to Oct 11, 2021

The Malta Financial Services Authority (MFSA) will promote World Investor Week through an investor awareness campaign from 4 to 11 October 2021. The initiatives to be carried out during the World Investor Week will include dissemination of IOSCO press releases, social media posts on the MFSA social media profiles, and newspapers articles. These initiatives will be aimed to promote investor education and protection among the general public and retail investors. The MFSA website will be also updated with specific banners on the World Investor Week and a dedicated page with all the information about the campaign.

Furthermore, the Malta Stock Exchange, a member of the World Federation of Exchanges, will hold a bell ringing ceremony during World Investor Week 2021 (on the 6th October 2021) to promote the importance of financial literacy and to raise awareness of WIW 2021.


L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarjita’ Malta (MFSA) ser tkun qed tippromwovi il-Gimgha Dinjija ghall-Investituti (maghrufa bhala ‘World Investor Week’), bejn l-4 u 11 t’Ottubru, 2021, permezz ta’ kampjanja li tqajjem kuxjenza dwar ll-gharfien finanzjarju ta’ l-investituri. L-inizjattivi li ser jithejjew matul World Investor Week ser jinkludu t-tqassim ta’ informazzjoni dwar stqarrijiet ghall-istampa mahruga mill-Organizzazzjoni Internazzjonali, IOSCO, posts fuq il-midja socjali minn profili socjali tal-MFSA, kif ukoll artikli fil-gazzetti. Dawn l-inizjattivi huma mmirrati li jippromwovu l-edukazzjoni u il-protezzjoni ta’ l-investituri fost il-pubbliku generali u l- konsumaturi. L-MFSA se tkun ukoll qed taggorna s-sit eletroniku taghha permezz ta’ ‘banners’ specifici u pagna ddedikata ghall-World Investor Week, li ser tinkludi l-informazzjoni kollha dwar din il-kampanja.

Barra minn hekk, il-Borza ta’ Malta, li hija membru tal-Federazzjoni Dinjija tal-Boroż, ser tkun qed tniedi cerimonja matul il-World Investor Week (fis-6 t’Ottubru, 2021) sabiex timpromwovi l-importanza ta’ l-għarfien finanzjarju tal-konsumatur u sabiex tqajjem kuxjenza dwar WIW 2021.


Website(s): https://www.mfsa.mt/

World Investor Week Coordinator(s): Financial Promotion - Conduct Supervision - MFSA

  • Malta Stock Exchange (MSE)

Updated: September 30, 2021